Shay Mitchell – Dolly Australia Magazine (August 2016)