Rosamund Pike – Virtuosos Award 30th Santa Barbara International Film Festival