Yvonne Strahovski – Men’s Health Magazine (October 2008)