AnnaLynne McCord Celebrating Her Birthday at Katsuya